หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ : 01-03-2020

เนื้อหาข่าว :

      เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคนที่ 1 นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานคนที่ 2 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติรับทราบ จำนวน 4 เรื่อง คือ
1) ผลการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการดำเนินงานตามมาตรา 8(j) ครั้งที่ 11 และการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 23
2) ความก้าวหน้าการจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)
3) ความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ...
4) (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 – 2565 ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2654 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

นอกจากนั้นที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1) (ร่าง) Kuala Lumpur Resolution on the Post – 2020 Global Biodiversity Framework สำหรับการประชุม ASEAN High Level Ministerial Meeting on Biological Diversity และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) การปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ของคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ให้เสนออุทยานแห่งชาติเขาสก และอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณกว่า 50 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
  # Link : www.facebook.com/media/set/?set=a.887112278392827&type=3