หัวข้อข่าว : วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทย

วันที่ : 12-03-2020

เนื้อหาข่าว :

      26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทยเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย

ช้างเอเชีย

รายละเอียดเพิ่มเติม :
  # Link : thbif.onep.go.th/taxons/view/6007