หัวข้อข่าว : สผ. จัดการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

วันที่ : 22-03-2020

เนื้อหาข่าว :

      เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 602 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นรองประธานคณะทำงาน ซึ่งมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง คือ
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
2. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ในการนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ในการจัดทำ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยขอให้คณะทำงานส่งความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานปรับแก้และนำเรียนคณะทำงานรับทราบต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ 40 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
  # Link : www.facebook.com/media/set/?set=a.901226203648101&type=3