หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใน สผ. วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : 14-04-2020

เนื้อหาข่าว :

      สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใน สผ. เมื่อวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 401 อาคาร สผ. โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาและบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย” โดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ระดมความเห็น สำหรับใช้ประเมินสถานภาพและวิเคราะห์ความต้องการ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาและบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงานภายใน สผ. และเพื่อรับฟังความเห็นในการกำหนดโจทย์และทิศทางการพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และใช้ประกอบการบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพภายใน สผ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า 30 คน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ “ศูนย์กลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย”และเป็นการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 – 2565 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในปี พ.ศ. 2561 - 2563 ได้ดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างคลังข้อมูล จัดหมวดหมู่ มาตรฐานและการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งระบบการเชื่อมโยง เข้าถึง แลกเปลี่ยน การถ่ายผ่านข้อมูล บริการข้อมูลที่สามารถประมวลผลและให้บริการได้ในจุดเดียว พัฒนากระบวนการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัย และพัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพกับเครือข่ายต่างประเทศและหน่วยงานภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ รวม 7 แห่ง แบ่งเป็น (1) เครือข่ายต่างประเทศ รวม 2 แห่ง ได้แก่ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และ Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2) หน่วยงานภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมประมง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาคลังข้อมูลฯ และขยายเชื่อมต่อกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลฯ และเร่งดำเนินการเพื่อบูรณาการข้อมูลภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกที่ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) การจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย จำนวน 15 แห่ง จาก 5 กระทรวง และ 1 องค์กรอิสระ และพัฒนาแพลตฟอร์ม (platform) ออนไลน์ ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การเชื่อมต่อข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และ/หรือสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ซึ่งการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและข้อเสนอแนะในการใช้งานคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูล ปรับปรุงโครงสร้างคลังข้อมูล และขยายเครือข่ายคลังข้อมูล โดยประมวลผลจากหน่วยงานเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมและประเมินปัญหา อุปสรรค ความพร้อม โอกาส ความจำเป็น และความต้องการในการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงาน/กองภายใต้ สผ. มีการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และข้อมูลและประสบการณ์ในการดำเนินการทั้งในเชิงชนิดพันธุ์ และในเชิงพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินโครงการฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลภายในหน่วยงานที่ชัดเจน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใน สผ. โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากกองที่มีภารกิจเกี่ยวกับข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองสิ่งแวดล้อมชุมชุนและพื้นที่เฉพาะ กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กองบริหารจัดการที่ดิน กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม และกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การประชุมครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมในการได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนความเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงานภายในองค์กร และการจัดทำแนวทางการบูรณาการข้อมูลความหลากหลาย ทางชีวภาพของประเทศไทยต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :
  # File : Mapping-9ใบงาน.pdf
  # File : MapGIS.pdf
  # File : หลักการและเหตุผลกำหนดการประชุม14Apr2020.pdf
  # File : แบบสำรวจASIS-TOBE_New070463.docx