องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ สิ่งมีชีวิตหลายๆชนิด ที่อยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน และความสัมพันธ์กัน นักวิทยาศาสตร์มักพูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพใน 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

          - ความหลากหลายของพันธุกรรม หมายถึง ความหลากหลายของหน่วยพันธุกรรม หรือยีนที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
          - ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ หมายถึง ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน ที่อยู่ในพื้นที่หรือระบบนิเวศหนึ่งๆ
          - ความหลากหลายของระบบนิเวศ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทำให้โลกมีถิ่นที่อยู่อาศัยเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด