การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องฯ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ในการประชุมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับระบบต้นแบบการจัดการข้อมูลในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา และขอความเห็น ข้อเสนอแนะต่อระบบต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ การนำเข้าหรือเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยได้มีการสาธิตและทดสอบระบบต้นแบบในการสำรวจพื้นที่ ในพื้นที่โครงการป่าในเมือง บ้านโคกไร่ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนติดทะเลสาบสงขลา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน