สผ. เข้าร่วมเวทีการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

ㅤㅤㅤ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. รักษาราชการแทน เลขาธิการ สผ.

ไรน้ำออสตราคอดชนิดใหม่ของโลกจากจังหวัดกาญจนบุรี

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มมส ค้นพบไรน้ำออสตราคอดชนิดใหม่ของโลกจากจังหวัดกาญจนบุรี โดย รศ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล จาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำการสำรวจไรน้ำออสตราคอดในภาคตะวันตกของประเทศไทย 5 จังหวัด (ตาก

“บุกน้อย” พืชในวงศ์บอน (Araceae) ชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัยจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำรวจและค้นพบ "บุกน้อย" พืชในวงศ์บอน (Araceae) ชนิดใหม่ของโลกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยตั้งชื่อว่า “𝐴𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑜𝑝ℎ𝑎𝑙𝑙𝑢𝑠 𝑠𝑎𝑘𝑜𝑛𝑛𝑎𝑘ℎ𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠𝑖𝑠 Chatan & Promprom”

“หอยหางดิ้นสีนิล” หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค้นพบหอยหางดิ้นสีนิล: หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยได้ทำการศึกษาหอยทากบกที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ซึ่งหอยทากบกในพื้นที่ป่าชุมชน

“หอยมุกน้ำจืดอาจารย์สมศักดิ์” หอยน้ำจืดขนาดใหญ่ชนิดใหม่ของโลก จากแม่น้ำชี

นักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามค้นพบ หอยมุกน้ำจืดอาจารย์สมศักดิ์ หอยกาบน้ำจืดขนาดใหญ่ชนิดใหม่ของโลก จากแม่น้ำชี บริเวณบ้านท่าขอนยาง และบ้านท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม หอยมุกน้ำจืดอาจารย์สมศักดิ์ที่พบมีความยาวของเปลือกถึง 21 เซนติเมตร

“ดอกเข้าพรรษามิตรภาพ” ดอกเข้าพรรษาชนิดใหม่ของโลก

 นักพฤกษศาสตร์ไทย-ลาว ร่วมกันค้นพบ "ดอกเข้าพรรษามิตรภาพ" ดอกเข้าพรรษาชนิดใหม่ของโลก ถูกจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

“เปราะนภาวรรณ” พืชวงศ์ขิงชนิดใหม่ของโลก

เปราะนภาวรรณ (𝐾𝑎𝑒𝑚𝑝𝑓𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑛𝑎𝑝𝑎𝑣𝑎𝑟𝑛𝑖𝑎𝑒 Saensouk, P.Saensouk & Boonma) เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก ในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) สกุลเปราะ (Kaempferia) สกุลย่อยเปราะหอม (Kaempferia) พบครั้งแรกในป่าพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และมีสถานะเป็นพืชถิ่นเดียว

กุ้งเต้นปั่นท่อชนิดใหม่ของโลก

ทีมนักวิจัยจากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia) ร่วมกันพบกุ้งเต้นปั่นท่อชนิดใหม่ของโลกบริเวณแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

“กระเจียวลินด์สตรอม” “ว่านเพชรม้าล้านนา” “ว่านเพชรม้าอีสาน”…

นักวิจัยไทยสังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และนักวิจัยอิสระ ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติจากสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ได้ร่วมกันศึกษาทบทวนพืชสกุลกระเจียว

“แมลงปอเขียวท้องส้ม” แมลงปอยักษ์ชนิดใหม่ของโลก

แมลงปอเขียวท้องส้ม เพิ่งถูกค้นพบโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพิ่งประกาศว่ามันคือแมลงปอยักษ์ชนิดใหม่ของโลก บ่งชี้ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศได้   แมลงปอยักษ์เขียวท้องส้ม เป็นแมลงปอที่เดิมมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Anax immaculifrons