📌 วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมีหน่วยงานจำนวน 17 หน่วยงาน

การประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 1 สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่…

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 1 สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 16 (CBD COP16) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง