ปาดตะปุ่มผิวเรียบ

คณาจารย์และนักศึกษาประจำหลักหลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค้นพบปาดตะปุ่มผิวเรียบเป็นครั้งแรกบนเขาคอหงส์ ในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต เขาคอหงส์ 

ปูเจ้าพ่อหลวง (Indochinamon bhumibol)

งานวิจัยในป่าอนุรักษ์ "ปูเจ้าพ่อหลวง" ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ปูเจ้าพ่อหลวง ปูหิน หรือปูน้ำตก (Indochinamon bhumibol) เป็นปูน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day)

2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก” (World Wetlands Day) สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้กำหนดรูปแบบจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “Wetlands Action for People and Nature”

ค้นพบ “ปอยาบเลื้อย”พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก จ.ตาก

นายเสริมพงศ์ นวลงาม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้สำรวจพบพรรณไม้เลื้อย สกุลปอยาบ (Grewia)

บึ้งปล้องไผ่พระเจ้าตาก

"บึ้งปล้องไผ่พระเจ้าตากสิน". บึ้งสกุลใหม่ของประเทศไทย Taksinus bambus sp. nov. "บึ้งปล้องไผ่พระเจ้าตากสิน" บึ้งสกุลใหม่ของบึ้งเอเชีย Ornithoctoninae ในรอบ 104 ปี พร้อมได้รับเกียรติให้ขึ้นปกวารสาร สิ่งที่ภูมิใจคือ

ONEP: Thailand Red Data: Vertebrates

Thailand Red Data: Vertebrates (ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย: สัตว์มีกระดูกสันหลัง) จัดทำโดย : กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 112 หน้า

วันสิ่งแวดล้อมไทย : 4 ธันวาคม 2564

ความเป็นมา สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน

HIGHLIGHT: การพัฒนา TH-BIF จากผู้เชี่ยวชาญ

Highlight : การเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์ TH-BIF เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่” และ “มุมมอง : การพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลระดับท้องถิ่นสู่การใช้ประโยชน์ในระดับประเทศ”

HIGHLIGHT: การประชุมนำเสนอผลงาน TH-BIF จากผู้บริหาร สผ.

ผู้บริหาร สผ. เน้นถึงความสำคัญของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (TH-BIF) และบทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนและรวบรวมข้อมูล

การประชุมนำเสนอผลงานคลังข้อมูลฯ 2564

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ