การประชุม “TH-BIF กับทิศทางการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่”

ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมรับชมและรับฟังการประชุม “TH-BIF กับทิศทางการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่”

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2564

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2564

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม

การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 4/2563

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10

การประชุมคณะกรรมการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม