ONEP KM Innovation day 2024

สผ. จัดกิจกรรมวันจัดการความรู้และนวัตกรรม สผ. "ONEP KM Innovation Day" เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ บริเวณห้องประชุม ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ "BD Galaxy" ลำนำรักษ์

อบรบการจัดทำเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม WordPress

กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการอบรมการจัดทำเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม WordPress ภายใต้กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ สผ. (Knowledge Management: KM) เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.00 นณ ห้องประชุม

ข่าว! ‘ไทย’ประชุม CBD COP15 มุ่งอนุรักษ์-ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

สผ. ร่วม CBD COP15 มุ่งเป้าลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง BCG Model สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พืชสกุลขมิ้นชนิดใหม่ของโลก “มหาอุดมนครพนม” หรือ “ขมิ้นนครพนม”

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส หรือ MSU) ค้นพบพืชสกุลขมิ้นชนิดใหม่ของโลก “มหาอุดมนครพนม” หรือ “ขมิ้นนครพนม” ชื่อวิทยาศาสตร์ “Curcuma nakhonphanomensis Boonma, Saensouk & P. Saensouk” ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ข่าว! ต้องลดความสูญเสีย สผ.มุ่งฟื้นฟู อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ ความหลากลายทางชีวภาพยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD

สผ. เข้าร่วมพิธีเปิด CBD COP15 ช่วงที่ 2

สผ. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15) ช่วงที่ 2 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

กิ้งกือกระสุนใหญ่ชนิดใหม่ของโลก 3 ชนิดจากประเทศไทย

คณะผู้วิจัยนำโดย รศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ รศ.ดร.จิรศักดิ์ สุจริต จากหน่วยปฏิบัติการซิสเทแมติกส์ของสัตว์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.ดร.รัฐพล ศรีสนไชย

เชื้อราทำลายแมลงชนิดใหม่ของโลก

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ การค้นพบเชื้อราทำลายแมลงชนิดใหม่บนมวน โดยนักวิจัยของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

กิจกรรม “การจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูง”

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน จัดว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่มีผลกระทบเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งการแพร่ระบาดอย่างหนักของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม เป็นระยะอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกัน ควบคุม