EAAFP

ข่าวประชาสัมพันธ์

Waterbird OnePage

ฉบับที่ 11 : EAAFP Site Partnership Guideline

แนวทางการสร้างความร่วมมือระดับพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์นกน้ำอพยพและแหล่งที่อยู่อาศัย หลักการของ Site Partnership เน้นความร่วมมือระดับพื้นที่แบ่งปันมุมมองเพื่อลงมือทำ/สร้างการเปลี่ยนแปลงสะท้อนความต้องการ

ฉบับที่ 10 : Regional Flyway Initiative

Regional Flyway Initiative (RFI) เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) East Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAFP) และ BirdLife International เพื่อการคุ้มครองและการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

ฉบับที่ 8 : นกน้ำอพยพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาวะอากาศและรูปแบบความแปรปรวนของสภาวะอากาศในระยะยาว อันเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยอ้อม

ฉบับที่ 7 : ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้ำอพยพ

Migratory Waterbirds And Their Habitats “นกน้ำอพยพ” พบได้ที่ไหน 1. พื้นที่ชุ่มน้ำในแผ่นดิน (Inland Wetlands) แหล่งน้ำ ไหล (Riverine) เช่น แม่น้ำลำธาร คลอง ห้วย ที่มีน้ำไหลตลอดปี หรือน้ำไหลบางฤดู รวมถึงที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำ

EAAFP Sites

โครงการความร่วมมือพันธมิตรสำหรับการอนุรักษ์นกน้ำอพยพและการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้ำอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย   (Partnership for the Conservation of Migratory Waterbirds and the Sustainable Use of their Habitats in the East Asian – Australasian Flyway หรือ The East Asian- Australasian Flyway Partnership : EAAFP) เป็นหนึ่งในเก้าเส้นทางนกน้ำอพยพหลักที่สำคัญของโลกโดยเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย ทอดยาว จากรัสเซียตะวันออก (สหพันธรัฐรัสเซีย) และอลาสก้า (สหรัฐอเมริกา) ไปทางใต้ ผ่านเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปถึงเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ครอบคลุม 22 ประเทศ  

โดยเส้นทางการบินนี้เป็นที่อยู่ของนกน้ำอพยพมากกว่า 50 ล้านตัว จากประชากรนกกว่า 250 สายพันธุ์ รวมทั้งนกที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม 36 สายพันธุ์ และนกที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม 19 สายพันธุ์ 

ความร่วมมือนี้เกิดจากความสำเร็จของคณะกรรมการอนุรักษ์นกน้ำอพยพในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (Asia – Pacific Migratory Waterbirds Conservation Committee : MWCC) และยุทธศาสตร์การอนุรักษ์นกน้ำอพยพเอเชีย – แปซิฟิก (Asia-Pacific Migratory Waterbird Conservation Strategy : APMWCS) จากแผนการดำเนินงานสำหรับ นกเป็ด (Anatidae) นกกระเรียน (Crane) และนกชายเลน (Shorebird) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการช่วยส่งเสริมและเป็นแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ การประสานงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์และปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญของนกน้ำอพยพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539

ต่อมารัฐบาลออสเตรเลีย และรัฐบาลญี่ปุ่น ร่วมกับองค์การพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติได้ยกร่างข้อตกลงโครงการความร่วมมือพันธมิตรการอนุรักษ์นกน้ำอพยพฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2548 และได้มีการลงนามรับรองครั้งแรก ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนพฤศจิกายน 2549