ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2564

(10 กุมภาพันธ์ 2564)

หัวข้อวาระมติที่ประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย รับทราบ
แนวทางปฏิบัติในการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย รับทราบ
ผลการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓ รับทราบ
การดำเนินงานภายใต้เวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รับทราบ
การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยภายใต้กรอบอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
การขยายเวลาสิ้นสุดแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ เห็นชอบในหลักการการขยายเวลาสิ้นสุดแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ออกไปจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการประกาศใช้และนำแผนฯ เข้าระบบ eMENSCR ต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับรองมติดังกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
การเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง1. เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) ท่าทีของประเทศไทย และองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปปรับแก้ และแยกท่าทีของประเทศไทย และองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมระดับสูงและระดับเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน
2. เห็นชอบในหลักการต่อเอกสาร (ร่าง) ปฏิญญา Kunming Declaration สำหรับการประชุมระดับสูง ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๑๕ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาปรับถ้อยคำ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของประเทศไทยในอนาคต
3. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำ (ร่าง) ท่าทีของประเทศไทย องค์ประกอบคณะผู้แทนไทย และ (ร่าง) ปฏิญญา Kunming Declaration สำหรับการประชุมระดับสูง และสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับรองมติดังกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
(ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาปรับถ้อยคำ ใน (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของประเทศไทยในอนาคต เพื่อเตรียมเสนอในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓๒ (32nd ASOEN) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานเตรียมเสนอเรื่อง (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่รัฐมนตรีอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อมจะพิจารณารับรองต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับรองมติดังกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
โครงการ Integration of Natural Capital Accounting in Public and Private Sector Policy and Decision-making for Sustainable Landscapes เห็นชอบในหลักการ การดำเนินโครงการ Integration of Natural Capital Accounting in Public and Private Sector Policy and Decision-making for Sustainable Landscapes โดยมอบหมาย ฝ่ายเลขานุการฯ นำส่ง (ร่าง) ข้อตกลงฉบับที่มีการปรับแก้ให้สำนักอัยการสูงสุด และกรมสนธิสัญญาและกฎหมายพิจารณาไปพร้อม ๆ กับการนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนลงนามในข้อตกลง ความร่วมมือโครงการฯ ต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับรองมติดังกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
เรื่องอื่นๆ
การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านชนิด และระบบนิเวศ เห็นชอบในหลักการ การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านชนิดและระบบนิเวศ โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมองค์ประกอบที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยนำเสนอรายชื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ พิจารณาลงนามตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับรองมติดังกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไป