สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางระดับชาติของอนุสัญญาฯ ได้จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ (https://chm-thai.onep.go.th) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยดำเนินงานตามหลักการและแนวทางของอนุสัญญาฯ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ และเชื่อมโยงกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลในกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ ประกอบด้วย เนื้อหาสาระของอนุสัญญาฯ และพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ผลการดำเนินงานตามพันธกรณี โปรแกรมงาน และมติการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เช่น นโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ กฎหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รายการชนิดพันธุ์ในประเทศไทย ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น รวมถึง ข่าวสารเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ข่าวสารการค้นพบชนิดพันธุ์ใหม่ ข่าวสารการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การประชุม การฝึกอบรม นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่และให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และพื้นที่ชุ่มน้ำ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดาวน์โหลดไว้ใช้ประโยชน์ทั้งความรู้วิชาการ เช่น หนังสือ แผ่นพับ รายงานการประชุม ชุดนิทรรศการ และความรู้กึ่งวิชาการ เช่น สารคดี การ์ตูนแอนิเมชั่น มิวสิควิดีโอ เพลง