กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

บุคลากร

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางภัทรินทร์ ทองสิมา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
นางสาวพัชรศร การัตน์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรพร นำตระกูลพัฒนา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวรุ่งทิวา ตะติชรา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นายชิณวัฒน์ วันจิตร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาวพรรณี พานทอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอัจฉรา วัฒนเสรีกุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธเนศ ประไพพงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวไพลิน บัวพันธ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายณวรรธน์ พรหมบุญแก้ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
นายธีร์ธวัช วังบอน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
นายฐิทิพงษ์ ธีระประเสริฐสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

อำนาจและหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างยั่งยืน
  2. บูรณาการและผลักดันนโยบายและบริบทของการดำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่นโยบายและแผนระดับชาติ ภาคส่วน จังหวัด และท้องถิ่น
  3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการตามแผนฯ
  4. เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ และจัดทำข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย แผน มาตรการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6684-5

อีเมล์                      bdpolicy@onep.go.th, chmthai@gmail.com ,bdcommittee@gmail.com