สถานภาพการคุกคาม (กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง)

สถานภาพการคุกคาม (กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง)

ตารางแสดงสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในประเทศไทย (กลุ่มมอลลัสกา กลุ่มครัสเตเชียน และกลุ่มปะการัง)

ประเทศไทยมีชนิดพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม ประกอบด้วยสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (CR), สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (EN) และสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) รวม 302 ชนิด แบ่งเป็น

  • ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) 7 ชนิด โดยเป็นกลุ่มมอลลัสกา (กลุ่มหอยทะเล) 6 ชนิด เช่น หอยสังข์แตร (Charonia trionis) หอยมือแมว (Tridacna crocea) หอยมือเสือ (Tridacna squamosa) เป็นต้น และกลุ่มปะการัง (Class Hydrozoa) 1 ชนิด ได้แก่ ปะการังไฟ (Millepora boschmai)
  • ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) 62 ชนิด โดยเป็นกลุ่มมอลลัสกา 12 ชนิด (กลุ่มหอยทะเล 1 ชนิด และกลุ่มหอยน้ำจืด 11 ชนิด) เช่น หอยตะเภา (Donax scortum) หอยกาบคอหยักสาม (Modellnaia siamensis) หอยทากจิ๋วลำปาง (Aulacospira lampangensis) เป็นต้น กลุ่มครัสเตเชียน 5 ชนิด เช่น ปูน้ำตกดอยสุเทพ (Doimon doisutep) ปูน้ำตกตะกั่วป่า (Thaksinthelphusa yongchindaratae) เป็นต้น และกลุ่มปะการัง (Class Anthozoa) 45 ชนิด เช่น ปะการังมุกดา (Catalaphyllia jardinei) ปะการังสไตโลซิเนียลลา (Stylocoeniella armata) ปะการังฮาโลมิตรา (Halomitra pileus) เป็นต้น
  • มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) 233 ชนิด โดยเป็นกลุ่มมอลลัสกา 163 ชนิด (กลุ่มหมึก 5 ชนิด กลุ่มหอยทะเล 44 ชนิด และกลุ่มหอยน้ำจืด 114 ชนิด) เช่น หมึกแคระสองแถว (Idiosepius biserialis) หอยทับทิม (Umbonium vestiarium) หอยสังข์กบยักษ์ (Tutufa bubo) เป็นต้น กลุ่มครัสเตเชียน 9 ชนิด เช่น
    ปูป่าแพร่ (Pupamon phrae) ปูมดแดง (Phricothelphusa limula) ปูแม่โขง (Mekhongthelphusa tetragona) ปูนาแม่ฮ่องสอน (Sayamia maehongsonensis) เป็นต้น และกลุ่มปะการัง 61 ชนิด (Class Anthozoa 56 ชนิด และ Class Hydrozoa 5 ชนิด) เช่น ปะการังเขากวางพุ่มกิ่งสั้น (Acropora gemmifera) ปะการังกาแล็กซี่ (Galaxea astreata) ปะการังไฟ (Millepora tenella) ปะการังดอกเห็ด (Lobactis scutaria) เป็นต้น