อนุสัญญา

หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์

 
อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
หรืออนุสัญญาแรมซาร์

อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์
ที่มีการอพยพย้ายถิ่น

 
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

 
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก

 
อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ
(CIESIN)

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
 
โครงการมนุษย์และชีวมณฑล
 
สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืช เพื่ออาหารและการเกษตร (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture : ITPGR)
 
กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม