SBI

คณะที่ปรึกษาด้านการดำเนินงาน (Subsidiary Body on Implementation: SBI)

เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการอนุสัญญา โดยยกสถานะจากคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการทบทวน
การดำเนินงาน (Ad-Hoc Open-ended Working Group on Review of Implementation – WGRI) ตามข้อตัดสินใจของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา สมัยที่ 12

หน้าที่ของ SBI มีดังนี้

  • ทบทวนการดำเนินงานของอนุสัญญาและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ ปี 2011-2020
  • ให้คำแนะนำและ/หรือแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญา พิธีสารของอนุสัญญา (พิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ และพิธีสารนาโงยาฯ) และพิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์
  • ให้ข้อเสนอแนะและ/หรือแนวทางในการจัดการกับอุปสรรคและประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญา รวมถึงการเสริมสร้างและพัฒนากลไกที่สนับสนุน การดำเนินงานภายใต้อนุสัญญา
  • ทบทวนประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การขับเคลื่อนทรัพยากรการเงิน กลไกการเงิน การเสริมสร้างสมรรถนะ การรายงาน การดำเนินงานตามอนุสัญญาในระดับชาติ ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ กลไก
  • การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (CHM) รวมถึงการติดต่อสื่อสาร การให้การศึกษา และการเสริมสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน (CEPA)

ทั้งนี้ SBI ไม่มีสภาบริหาร (Bureau) เหมือน SBSTTA โดยสภาบริหารการประชุมของสมัชชาภาคีอนุสัญญาจะทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการการประชุม SBI ด้วย