การประเมินที่สำคัญของ IPBES

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 – 2023 IPBES มีการประเมินแล้วเสร็จจำนวน 11 เรื่อง โดยมีการประเมินที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง ภายใต้โปรแกรมงาน IPBES จนถึงปี ค.ศ. 2030 (IPBES Work Programme Up to 2030)

การประเมินเฉพาะเรื่อง (Thematic Assessment)

รายงานการประเมินเรื่องผู้ผสมเกสร การผสมเกสรกับการผลิตอาหาร
(The Assessment Report on Pollinators, Pollination, and Food Production)  

รายงานฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN ฉบับประชาชน TH

รายงานการประเมินความเสื่อมโทรมของดินและการฟื้นฟูสภาพดิน
(The Assessment Report on Land Degradation and Restoration)

รายงานฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN ฉบับประชาชน TH

การประเมินระเบียบวิธีการ (Methodological Assessment)

รายงานการประเมินระเบียบวิธีการศึกษาสถานการณ์จำลองและแบบจำลองของความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ
(Methodological Assessment Report on Scenarios and Models of Biodiversity and Ecosystem Services)

รายงานฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN ฉบับประชาชน TH

การประเมินระดับภูมิภาคและระดับโลก (Regional and Global Assessment)

รายงานการประเมินระดับภูมิภาคด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ
(The Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services)

ประกอบด้วย 4 การประเมินใน 4 ภูมิภาคทั่วโลก

แอฟริกา   ฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN ฉบับประชาชน TH

เอเชียแปซิฟิค   รายงานฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN ฉบับประชาชน TH

ยุโรปและเอเชียกลาง   รายงานฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN ฉบับประชาชน TH

อเมริกา   รายงานฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN ฉบับประชาชน TH

รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ (The Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services)

รายงานฉบับเต็ม EN บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN TH ฉบับประชาชน TH

การประเมินการใช้ประโยชน์ชนิดพันธุ์ป่าอย่างยั่งยืน
(The Assessment Report on the Sustainable Use of Wild Species)

บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN

การประเมินว่าด้วยคุณค่าของธรรมชาติ (The Assessment Report on the Diverse Values and Valuation of Nature or Value Assessment หรือ Value Assessment)

บทสรุปผู้บริหาร (SPM) EN