กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก

บุคลากร

กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก

นายวัลลภ ปรีชามาตย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก
นางสาวตติยา อุยตระการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิชนันท์ ทองเด็จ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวสาวิตรี บุญญลักษม์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายพงศ์วรุตม์ ธีระวัฒน์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวจิรภิญญา โอทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวสุมนา โพธิ์คำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชัยวัฒน์ ประมวล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมยุรี ชัญพลา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสโรชา สุขสุเมฆ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอลงกรณ์ วงศ์หมั่น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
นางสาววรัญญา ยิ้มประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

อำนาจและหน้าที่

  1. ผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และความตกลง/โครงการความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
  2. ดำเนินงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ แนวทาง และพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือกลไกเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบนิเวศ
  3. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ กลไกการติดตามสถานภาพ ตลอดจนภัยคุกคามและประเมินผลการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบนิเวศ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
  4. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาใดๆ ที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบนิเวศ
  5. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6560

อีเมล์                     wetlandthaionep@gmail.com