กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก

บุคลากร

กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก

นายวัลลภ ปรีชามาตย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก
นางสาวตติยา อุยตระการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิชนันท์ ทองเด็จ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวสาวิตรี บุญญลักษม์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายพงศ์วรุตม์ ธีระวัฒน์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวจิรภิญญา โอทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายชัยวัฒน์ ประมวล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมยุรี ชัญพลา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววรัญญา ยิ้มประเสริฐ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัฐรวี อุสาวัฒนสิน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

อำนาจและหน้าที่

  1. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางระดับชาติโครงการความร่วมมือพันธมิตรสำหรับการอนุรักษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย และความตกลง/โครงการความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
  2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จัดทำประเด็นความเห็นหรือกรอบการเจรจา รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานด้านพิธีการที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประชุมต่าง ๆ ภายใต้โครงการความร่วมมือพันธมิตรสำหรับการอนุรักษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย และความตกลง/โครงการความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
  3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานแห่งชาติภายใต้โครงการความร่วมมือพันธมิตรสำหรับการอนุรักษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย รวมถึงการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณี
  4. ผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการความร่วมมือพันธมิตรสำหรับการอนุรักษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย และความตกลง/โครงการความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
  5. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ แนวทาง การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบนิเวศ
  6. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ กลไกการติดตามสถานภาพ ตลอดจนภัยคุกคามและประเมินผลการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบนิเวศ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
  7. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ/กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบบนิเวศ
  8. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6560

อีเมล์                    onep.flyway@gmail.com