CBD COP

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD COP)

อนุสัญญามีลักษณะเป็นกรอบกว้าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องสร้างความชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับภาคีอนุสัญญาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำเป็นต้องมีหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ จึงได้มีการจัดตั้งสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ (Conference of the Party: COP) ขึ้น ตามมาตรา 23 ของอนุสัญญา

หน้าที่ของ COP มีดังนี้

  • กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับอนุสัญญา และองค์กรย่อยภายใต้อนุสัญญา
  • กำกับดูแลและทบทวนการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญา
  • ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  • รับรองงบประมาณและพัฒนาแนวทางกลไกการเงิน
  • รับรองโปรแกรมงานของอนุสัญญา
  • พิจารณารายงานแห่งชาติ (national report)
  • จัดตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาหรือคณะทำงาน/คณะผู้เชี่ยวชาญ
  • รับรองพิธีสารหรือเอกสารแนบท้าย/ภาคผนวก
  • ตัดสินใจ ลงคะแนนเสียง และรับรองข้อมติ

ประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญา (COP president)

ประธานสมัชชาภาคีอนุสัญญามีความสำคัญมากในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา เนื่องจากเป็นผู้ควบคุมดูแลให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการประชุม ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว ที่ประชุมจะมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศเจ้าภาพหรือผู้แทนดำรงตำแหน่งนี้ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งประมาณ 2 ปี เริ่มตั้งแต่ได้รับการคัดเลือกในวันเปิดการประชุม (opening plenary) จนถึงวันเปิดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสมัยถัดไป โดยจะดำเนินงานร่วมกับสภาบริหารการประชุม (COP Bureau) เพื่อดูแลและการด􀄞ำเนินงานตามข้อมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญา และการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของอนุสัญญา

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Conference of the Party: COP)

จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1994 ณ เครือรัฐบาฮามาส ครั้งที่ 2 และ 3 จัดขึ้นในปีถัดมาคือ ค.ศ. 1995 แล 1996 จนการประชุม COP สมัยที่ 4 -14 เป็นต้นมาได้จัดการประชุมทุก ๆ 2 ปี โดยเปิดโอกาสให้ทุกภูมิภาคเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโดยสมัครใจอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ การประชุม COP สมัยที่ 15 เดิมถูกกำหนดให้จัดขึ้นใน ค.ศ. 2020 แต่เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ขยายเวลาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 เป็นการประชุมระดับสูง (High-level segment) ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2021 และช่วงที่ 2 กำหนดจัดในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ค.ศ. 2022

ข้อตัดสินใจที่สำคัญ

download คู่มือสำหรับกระบวนการของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ