Biodiversity CHM Thailand

 

 

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Clearing-House Mechanism) เป็นการดำเนินงานตามมาตรา 18 วรรค 3 ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจัดทำ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ https://chm-thai.onep.go.th ซึ่งเป็นกลไกในการเข้าถึงและถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับชาติและระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึง ผลงานวิจัยทางวิชาการ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ