คุณค่าและความสำคัญ

คุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

เป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกสิ่งมีชีวิต มนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพ ได้พึ่งพาและนำความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ในการดำรงชีวิต เช่น การเกษตร ประมง การผลิตยารักษาโรค นอกจากนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพยังช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และบรรเทาความรุนแรงของภัยธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งมนุษย์นำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างรวดเร็ว การรักษาสมดุลของระบบนิเวศและใช้ประโยชน์ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย