ความหลากหลายทางชีวภาพในสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทยมีพื้นที่บนบกมากกว่า 500,000 ตารางกิโลเมตร และมีที่ตั้งอยู่ในเขตสภาพภูมิอากาศแถบร้อนชื้น ณ ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงก่อให้เกิดสภาพธรรมชาติอันหลากหลาย เป็นสะพานเชื่อมต่อสังคมสิ่งมีชีวิตจากเขตเหนือของโลกแถบเทือกเขาหิมาลัยและตอนใต้ของจีน กับคาบสมุทรมลายู รวมถึงสังคมสิ่งมีชีวิตแบบร้อนแห้งแล้งจากกัมพูชาและลาว จึงเป็นแหล่งกำเนิดของระบบนิเวศเขตร้อนหลากหลายประเภท ได้แก่

สิ่งแวดล้อมกับความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
  • ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งชื้น
  • ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้
  • ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งภูเขา
  • ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง
  • ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเกาะ
  • ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำในแผ่นดิน