กลุ่มนก

นก 1,078 ชนิด (เพิ่มขึ้น 66 ชนิด จากเดิม ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมี 1,012 ชนิด) เป็นชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ (Extinct: EX) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ นกช้อนหอยใหญ่ (Pseudibis gigantea) นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง (Leiopicus mahrattensis) นกพงหญ้า (Graminicola striatus) อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the Wild: EW) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ นกกระเรียนพันธุ์ไทย (Antigone antigone) นกกระสาคอดำ (Ephippiorhynchus asiaticus) และนกช้อนหอยดำ (Pseudibis davisoni) สถานภาพถูกคุกคาม (Threatened Species) รวม 189 ชนิด ประกอบด้วย ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) 52 ชนิด สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) 59 ชนิด สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) 78 ชนิด นอกจากนี้ยังมีชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) 138 ชนิด