ภาคีพิธีสาร

ภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

  • ประเทศไทยได้ให้ภาคยานุวัตรเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยมีผลบังคับต่อประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
  • ปัจจุบันภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพมีทั้งหมด 173 ประเทศ (ณ เดือนพฤศจิกายน 2564)

รายชื่อภาคีพิธีสาร http://bch.cbd.int/protocol/parties/