รายงานแห่งชาติ

รายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (National Report on the Implementation of the Convention on Biological Diversity)

ด้วยพันธกรณีของภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) กำหนดให้รัฐภาคีอนุสัญญาฯ ต้องเสนอรายงานต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ตามระยะที่เวลาที่กำหนด ซึ่งได้มีการกำหนดให้ส่งรายงานแห่งชาติ ทุก ๆ 4 ปี เพื่อเป็นกลไกสะท้อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของประเทศตามข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยมีการจัดทำรายงานฉบับแรก ในปี 2541 และดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปี 2561 นับเป็นรายงานฉบับที่ 6

  • รายงานแห่งชาติฉบับที่ 6   EN TH ฉบับย่อ (BIODIVERSITYPROGRESS 2019)
  • รายงานแห่งชาติฉบับที่ 5   EN
  • รายงานแห่งชาติฉบับที่ 4   EN
  • รายงานแห่งชาติฉบับที่ 3   EN
  • รายงานแห่งชาติฉบับที่ 2   EN
  • รายงานแห่งชาติฉบับที่ 1   EN