กลุ่มครัสเตเชียน

การประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์กลุ่มครัสเตเชียนที่พบในประเทศไทย จำนวน 194 ชนิด พบว่า สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered; EN) 5 ชนิด และสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU) 9 ชนิด รวมทั้งชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened; NT) 8 ชนิด