โครงการศึกษา

โครงการศึกษา

โครงการศึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดี และตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตร (2564)

รายละเอียดโครงการ ที่มาความสำคัญ ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการเกษตร ส่งผลถึงความมั่นคงทางอาหาร ลดปัญหาความยากจน และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนบริการจากระบบนิเวศที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม
อ่านต่อ…

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย :…

รายละเอียดโครงการ ที่มาความสำคัญ เป็นการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายให้แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี มีคุณภาพ
อ่านต่อ…

โครงการศึกษาและประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (2563)

รายละเอียดโครงการ ที่มาความสำคัญ ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่ก็ถูกทำลายไปมาก แรงขับเคลื่อนที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว คือการมุ่งพัฒนาประเทศโดยใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพ
อ่านต่อ…

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย:…

รายละเอียดโครงการ ที่มาความสำคัญ เป็นการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายให้แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศมีระบบนิเวศและทัศนียภาพที่ดี
อ่านต่อ…

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย (2562)

รายละเอียดโครงการ ที่มาความสำคัญ การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้
อ่านต่อ…

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย (2561)

รายละเอียดโครงการ ที่มาความสำคัญ การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงานได้จริง ต้องมีการศึกษา ทบทวนทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ และระดับนานาชาติของประเทศไทย
อ่านต่อ…