กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา

บุคลากร

กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา

นางสาวเบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา
นางสาวโสมวรรณ สุขประเสริฐ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นางสาวพุทธธิดา รัตนะ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวชัชวรรณ เย็นอาคาร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางกมลวรรณ พงษ์ศศิธร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาววรรณนภา มณีกุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพรพัฒน์ กาวิละ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุประวีณ์ คูหธนเสถียร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจุฑารัตน์ รอดพ่วง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนฤภร กังแฮ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

อำนาจหน้าที่

  1. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางระดับชาติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารภายใต้อนุสัญญาฯ การประชุมเวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จัดทำประเด็นความเห็นหรือกรอบการเจรจา รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานด้านพิธีการที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประชุมต่างๆ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เวทีระหว่างรัฐบาลว่าด้วยนโยบายวิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ กรอบความร่วมมืออาเซียน รวมถึงคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
  3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานแห่งชาติภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณี
  4. วิเคราะห์ กลั่นกรอง สนับสนุนการดำเนินโครงการและติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ หรือแหล่งทุนระหว่างประเทศอื่น ๆ
  5. วิเคราะห์ความร่วมมือ ความริเริ่ม ให้ความเห็นต่อการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือพหุภาคี ทวิภาคี และกรอบสหประชาชาติ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
  6. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6558

อีเมล์   nfp.onep@gmail.com