กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา

บุคลากร

กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา

นางสาวเบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา
นางสาวโสมวรรณ สุขประเสริฐ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวพุทธธิดา รัตนะ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ว่าง
ว่าง
างสาวไพราณี สุขสุเมฆ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรรณี พานทอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอภิญญา เพ็งนาค
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววรรณนภา มณีกุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนฤภร กังแฮ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

อำนาจหน้าที่

  1. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางระดับชาติของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เวทีนโยบาย-วิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ และศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. วิเคราะห์และเสนอความเห็นหรือกรอบการเจรจาสำหรับการประชุมต่างๆ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  และกรอบความตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการดำเนินงานทางด้านพิธีการที่เกี่ยวข้อง
  3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยการอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และกรอบความร่วมมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ติดตามประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
  5. วิเคราะห์ความร่วมมือ ความริเริ่ม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้ความร่วมมือพหุภาคี ทวิภาคี และกรอบสหประชาชาติ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
  6. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6558

อีเมล์   nfp.onep@gmail.com