กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 345 ชนิด เป็นชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ (Extinct: EX) 4 ชนิด ได้แก่ สมัน (Rucervus schomburgki) กูปรี (Bos sauveli) กระซู่ (Dicerorhinus sumatrensis) และแรด (Rhinoceros sondaicus) สถานภาพถูกคุกคาม (Threatened Species) รวม 122 ชนิด ประกอบด้วย ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) 19 ชนิด สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) 39 ชนิด และสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) 64 ชนิด นอกจากนี้ยังมีชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) 34 ชนิด