กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 184 ชนิด (เพิ่มขึ้น 27 ชนิด จากเดิม ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมี 157 ชนิด) สถานภาพถูกคุกคาม (Threatened Species) รวม 19 ชนิด ประกอบด้วย สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) 4 ชนิด ได้แก่ กบทูดมลายู (Limnonectes malesianus) กบเขาท้องลาย (Abavorana luctuosa) กบภูหลวง (Nidirana lini) และกบสีชมพู (Pseudorana johni) และสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) 15 ชนิด นอกจากนี้มีชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) 20 ชนิด