นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง

 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580
 • แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2565
 • ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579
 • นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2579
  • แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
 • แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
 • แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593