ข้อตัดสินใจที่สำคัญ

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม (The Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Nagoya Protocol on Access and Benefit- Sharing: NP COP – MOP) เริ่มประชุมครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2559 ณ เมืองพยองชาง สาธารณรัฐเกาหลี และตั้งแต่การประชุม NP COP – MOP 2 ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการจัดประชุมคู่ขนานไปพร้อมกับการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD COP) และการประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (COP – MOP) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการประชุมใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างและกระบวนการภายใต้อนุสัญญาฯ

สมัยที่วัน และสถานที่การประชุมข้อตัดสินใจ
NP COP – MOP425 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2565 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีนEN
NP COP – MOP317 – 29 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์THEN
NP COP – MOP24 – 17 ธันวาคม 2559 ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโกEN
NP COP – MOP 113 – 17 ตุลาคม 2557 ณ เมืองพยองชาง สาธารณรัฐเกาหลีEN