กลุ่มงานบริหารทั่วไป

บุคลากร

นางสาวกัลย์ทิพา ฐากรณ์เลิศสถิต
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางชลันดา วันนิกุล
พนักงานธุรการระดับ 3
นางวันวิไล พรหมคุณ
พนักงานธุรการระดับ 3
นางสาวสุพัตรา แจ่มอารีย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอรยา อินเปี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธนัชชา ผดุงชาติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
  1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานทะเบียนเอกสาร รับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการ
  2. จัดทำและบริหารงานด้านงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกอง และงบรายจ่ายอื่น
  3. ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของกอง ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking
  5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบุคคลในระดับกอง
  7. ดูแลซ่อมแซม รักษาครุภัณฑ์
  8. ช่วยอำนวยการและสนับสนุนภารกิจของผู้อำนวยการกองและการปฏิบัติงานของกอง
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6555

อีเมล์  bio.sarabun@onep.go.th