กลุ่มงานบริหารทั่วไป

บุคลากร

นางสาวกัลย์ทิพา ฐากรณ์เลิศสถิต
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางวันวิไล พรหมคุณ
พนักงานธุรการระดับ 3
นางสาวสุพัตรา แจ่มอารีย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอรยา อินเปี่ยม
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธนัชชา ผดุงชาติ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
ว่าง
  1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานทะเบียนเอกสาร รับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการ
  2. จัดทำและบริหารงานด้านงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกอง และงบรายจ่ายอื่น
  3. ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของกอง ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของกอง งบรายจ่ายอื่น และหรืองบประมาณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบุคคลในระดับกอง
  7. ดูแลซ่อมแซม รักษาครุภัณฑ์
  8. ช่วยอำนวยการและสนับสนุนภารกิจของผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6555

อีเมล์  bio.sarabun@onep.go.th