โครงสร้าง/ภารกิจ

บุคลากร

อำนาจหน้าที่

1) ประสานการอนุวัตและติดตามการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญา พิธีสาร และความตกลงระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดทำความเห็นและท่าทีในการเจรจาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2) ประสานและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ
3) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย