โครงสร้าง/ภารกิจ

บุคลากร

อำนาจหน้าที่

1) ดำเนินการและเสนอแนะเพื่อให้มีการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำรวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำ
2) จัดทำแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และกลไกการดำเนินงานระดับชาติและระดับนานาชาติ ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพความปลอดภัยทางชีวภาพ การเข้าถึง และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมและพื้นที่ชุ่มน้ำ
3) ประสานการอนุวัตและติดตามการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญา พิธีสาร และความตกลงระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดทำความเห็นและท่าทีในการเจรจาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
4) ประสานและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ
5) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานภาพ และภัยคุกคามความหลากหลาย ทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำ
6) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ความปลอดภัยทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำ
7) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง และมาตรการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและพื้นที่ชุ่มน้ำ
8) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติและคณะกรรมการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย