การประชุม IPBES

การประชุม IPBES จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2013 ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสำนักเลขาธิการฯ โดยปกติจะมีการประชุมปีละ 1 ครั้ง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การประชุม IPBES สมัยที่ 8 จึงเป็นการประชุมครั้งแรกที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุม
ทางไกล (virtual meeting) โดยจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2021

ข้อตัดสินใจที่สำคัญจากการประชุม IPBES https://ipbes.net/documents-by-category/Decisions