ชนิดพันธุ์ ทะเบียนรายการ 1 ทะเบียนรายการ 2 ทะเบียนรายการ 3 ทะเบียนรายการ 4
จุลินทรีย์ 11 4 5 7
สัตว์ 51 (10) 16 (7) 15 (4) 27
พืช 60 (6) 23 (8) 21 48
รวม 138 58 45 82
หมายเหตุ: ข้อมูลในวงเล็บ หมายถึง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะต้องมีมาตรการป้องกันเฉพาะ

https://www.flipsnack.com/B7E55BEEFB5/-.html