กลุ่มปะการัง

การประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์กลุ่มปะการังที่พบในประเทศไทย จำนวน 426 ชนิด พบว่ามีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered; CR) 1 ชนิด ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered; EN) 45 ชนิด มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU) 61 ชนิด และใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened; NT) 173 ชนิด