กลุ่มมอลลัสกา

การประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์กลุ่มมอลลัสกาที่พบในประเทศไทย จานวน 2,583 ชนิด พบว่า สถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) 6 ชนิด สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) 12 ชนิด และสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) 163 ชนิด รวมทั้งชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) 401 ชนิด