กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ

บุคลากร

กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ

นายภาณุวัตร กมุทชาติ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ
นางอุษารัศม์ จันทร์ภักดี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
นางสาวดาลัด เส้นทอง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวศศิธร ศรีสุรักษ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ บุรีรักษ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นายบุณณ์เดชน์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวนลินี ชัยสนิท
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวปทิตตา อ้นชาวนา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมานิสา บุพตา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอภิชญา สิวะวรรณวงศ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวาสนา ศรีใหม่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำมาตรการ เครื่องมือ กลไก เพื่อป้องกันการคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ
  2. รวบรวมและวิเคราะห์เพื่อจัดสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศตามเกณฑ์สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพสากล จัดทำและปรับปรุงทะเบียนสถานภาพการถูกคุกคาม (Red data) และทะเบียนรายการสิ่งมีชีวิตของประเทศไทย (checklist) และชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
  3. พัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการ แนวทาง ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
  4. วางระบบการบริหารจัดการสำหรับการควบคุม ดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพ และการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม ตลอดจนการควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
  5. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โทรศัพท์ 0 2265 6561, 0 2265 6562  โทรสาร 0 2265 6562

อีเมล์ onep.biosafety@gmail.com, biosafety.bmd@onep.go.th