วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity: IDB)

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และเพื่อรณรงค์ให้ประชาคมโลกเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะกำหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.cbd.int/idb/

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ได้เห็นความสำคัญของการฉลองวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้จัดประชุมวิชาการ/กิจกรรม ตามหัวข้อที่สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ กำหนด เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และจัดทำเอกสารรายงานการประชุมเผยแพร่แจกจ่ายให้แก่สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนั้น ยังเชิญชวนหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม/การประชุมวิชาการ ภายใต้ BIODAY

ปีหัวข้อ (Theme)กิจกรรมช่วงเวลาจัดกิจกรรม
ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564)We’re part of the solution #ForNature
ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการแก้ปัญหา #เพื่อธรรมชาติอยู่ได้และเราอยู่รอด
• ร่วมกิจกรรมของสำนักเลขาธิการอนุสัญญา ได้แก่ การจัดทำ คำแปล slogan ประจำวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี พ.ศ. 2564 การจัดทำภาพสัญลักษณ์โดยใช้ชนิดพันธุ์ของประเทศไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้สอดคล้องกับหัวข้อของวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี 2564 ผ่านเว็บไซต์สำนักเลขาธิการ (Link1) และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ (Link2)
จัดกิจกรรมและการเสวนาในหัวข้อ “Biodiversity is our life… ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ได้ เราอยู่รอด” ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เกิดความตระหนักในคุณค่า และความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ Link1 Link2 Link3
• จัดกิจกรรม “ส่องรักษ์ผ่านเลนส์” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสำรวจเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพรอบ ๆ ตัว Link1 Link2
• จัดทำวิดีทัศน์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ Ep.1 Ep.2 Ep.3
พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2564
ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)Our solutions
are in nature ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน
ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ
จัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Week) ในระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดเวทีเสวนาในการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. 2563 “ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นปัญหาสำคัญที่โลกกำลังเผชิญอยู่ รายงานการประชุม
พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562)Our Biodiversity, Our Food, Our Health ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างอาหาร เสริมสุขภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 2019 International Conference on Biodiversity 2019 (IBD2019) “Biodiversity for Sustainable Bio–economy” สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) กิจกรรมหลักที่ สผ. ได้มีส่วนร่วมได้แก่
การจัดนิทรรศการ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างอาหาร เสริมสุขภาพ เพื่อยกระดับความรู้ และเผยแพร่ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของอาหารและโภชนาการที่หลากหลาย ซึ่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่มนุษย์
การจัดประชุมสัมมนา ในหัวข้อ Sustainable Management on Biodiversity
22 – 24 พฤษภาคม 2562 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561)Celebrating 25 Years of Action for Biodiversity 25 ปี ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
จัดเวทีเสวนาในการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง23 พฤษภาคม 2561 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)Biodiversity and Sustainable Tourism
การท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ ใส่ใจ รักษา ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
จัดประชุมวิชาการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการท่องเที่ยว การยอมรับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นเจ้าของสถานที่และฐานทรัพยากรอันเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชน์กลับสู่ชุมชนท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาด22 พฤษภาคม 2560
โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559)Mainstreaming Biodiversity; Sustaining People and their Livelihoods
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สู่การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
จัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ของชุมชนท้องถิ่นในอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จ และสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในองค์กร/พื้นที่อื่น ๆ30 – 31 พฤษภาคม 2559
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)Biodiversity for Sustainable Development
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 และเป้าหมายไอจิ (Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี 202022 พฤษภาคม 2558 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)Island Biodiversity
ความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะ
จัดประชุมวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะและความหลากหลายทางชีวภาพทางภาคใต้ของประเทศไทย และเพื่อประมวล รวบรวมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะในประเทศไทย และความหลากหลายทางชีวภาพทางภาคใต้ให้เป็นปัจจุบัน สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย ผ่านรูปแบบของการนําเสนอผลงานวิจัย22-24 พฤษภาคม 2557
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)Water and Biodiversity
น้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ
จัดประชุมวิชาการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และปัญหาความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการทรัพยากรน้ำ และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาและการอภิปราย 9 กรกฎาคม 2556
โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)Marine biodiversity
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
จัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของมนุษย์ในการจัดการเรื่องการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลให้ดำรงอยู่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม22 – 23 พฤษภาคม 2555
โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554)Forest Biodiversity
ความหลากหลายทางชีวภาพกับป่าไม้
จัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของมนุษย์ในการจัดการเรื่องการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ให้ดำรงอยู่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม23 – 24 พฤษภาคม 2554 โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553Biodiversity, Development and Poverty Alleviation

ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาและการบรรเทาความยากจน
ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ จัดกิจกรรมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการจัดกิจกรรมฉลองเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2010 “ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต คือชีวิตของเราทุกคน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ อันจะทำให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตและสภาพแวดล้อม รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของประเทศไทย ในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีนัยสำคัญตามเป้าหมาย 20109 กรกฎาคม 2553
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)Invasive Alien Species – IAS
ความหลากหลายทางชีวภาพกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน
จัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และหาแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าในการอนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพตามเป้าหมาย 2010 ในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีนัยสำคัญ ภายในปี 201020 – 21 พฤษภาคม 2552
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2008
(พ.ศ. 2551)
Agricultural and Biodiversity
ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร
จัดประชุมวิชาการเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีต่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการ และความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ22 – 23 พฤษภาคม 2551
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2007
(พ.ศ. 2550)
Biodiversity and Climate Change
ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และหามาตรการการปรับตัวเพื่อบรรเทาผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ22 – 23 พฤษภาคม 2550
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549)Protect Biodiversity in Drylands การพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แห้งแล้งประชุมวิชาการเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการร่วมกับประชาคมโลกเพื่อดำเนินการพิทักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ  และความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนรับทราบและหารือเรื่องการดำเนินงานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ22 – 23 พฤษภาคม 2549 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548)Biodiversity: Life Insurance for our Changing World
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  
ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547)Biodiversity: Food, Water and Health for All ความหลากหลายทางชีวภาพ : อาหาร น้ำ และสุขภาพเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง่กับการดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ได้มีส่วนร่วมรับทราบบทบาทของประเทศไทยหล้งจากได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 719-20 พฤษภาคม 2547 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)Biodiversity and poverty alleviation – challenges for sustainable development ความหลากหลายทางชีวภาพกับการขจัดปัญหาความยากจนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพกับการขจัดปัญหาความยากจนอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขาอย่างยั่งยืน และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสถานภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองในประเทศไทย รวมทั้ง หารือและระดมความเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองและป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ22-23 พฤษภาคม 2546 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)Dedicated to forest biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้จัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าไม้ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าไม้ และหารือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกลไกการควบคุมและป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าไม้22-23 พฤษภาคม 2545 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544)Biodiversity and Invasive Alien Species Management ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานทั้งในระดับโลกและระดับประเทศเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่น และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนารูปแบบและวิธีการคุ้มครองและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพจากการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่แพร่ระบาด รวมถึงเพื่อหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกลไกการควบคุมและป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องจากการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น22-23 พฤษภาคม 2544 โรงแรมเดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ