ติดต่อฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6684
E-mail: bdpolicy@onep.go.th