กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน

สัตว์เลื้อยคลาน 461 ชนิด (เพิ่มขึ้น 69 ชนิด จากเดิม ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมี 392 ชนิด) เป็นชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ในธรรมชาติ (Extinct in the Wild: EW) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ตะโขง (Tomistoma schegelii) สถานภาพถูกคุกคาม (Threatened Species) รวม 51 ชนิด ประกอบด้วย สถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR) 17 ชนิด สถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered: EN) 17 ชนิด และสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable: VU) 17 ชนิด นอกจากนี้มีชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened: NT) 59 ชนิด