กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพหน่วยงาน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 2507 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559กรมป่าไม้
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562กรมป่าไม้
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562กรมป่าไม้
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558กรมประมง
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518กรมวิชาการเกษตร
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542กรมวิชาการเกษตร
พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542กรมวิชาการเกษตร
พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509กรมปศุสัตว์
(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. ….กรมปศุสัตว์
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ร่าง) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤษศาสตร์ พ.ศ. 2535องค์การสวนพฤษศาสตร์
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ