โครงการระหว่างประเทศ

โครงการระหว่างประเทศ

โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ…

รายละเอียดโครงการ ที่มาความสำคัญ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP – United Nations Development Programme)
อ่านต่อ…

โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลก ในพื้นที่ภาคการผลิต…

รายละเอียดโครงการ ที่มาความสำคัญโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes)
อ่านต่อ…