ข่าวการประชุม

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 ตุลาคม…

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

การประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ วันที่…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช เลขาธิการ สผ.

การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2564

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ วันที่…

คณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุม 1002ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ทางแอพพลิเคชั่น (Zoom Meeting) เรื่องเพื่อทราบ

การประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564

คณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564 ห้องประชุม 202 ทส. เพื่อทราบ 1. คำสั่งคณะกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ที่ 1/2563ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง