โปรแกรมงานและประเด็น

โปรแกรมงานหลัก (Thematic Programmes) และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง (Cross-Cutting Issues)

โปรแกรมงานหลัก (Thematic Programmes)

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้ริเริ่มดำเนินงานในประเด็นหลัก 7 หัวข้อ ซึ่งแบ่งตามระบบนิเวศที่สำคัญของโลก โดยจัดทำโปรแกรมงานสำหรับแต่ละระบบนิเวศขึ้น ในแต่ละโปรแกรมงานจะประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย หลักการพื้นฐาน งานที่ต้องทำในอนาคต ประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณา ผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงกรอบเวลา แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานเพื่อบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว อนึ่ง โปรแกรมงานเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม โดยคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ฯ (SBSTTA) และสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ

 • ความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural Biodiversity)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งชื้น (Dry and Sub-humid Lands Biodiversity)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าไม้ (Forest Biodiversity)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งภูเขา (Mountain Biodiversity)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง (Marine and Coastal Biodiversity)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเกาะ (Island Biodiversity)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำในแผ่นดิน (Inland Waters Biodiversity)

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง (cross-cutting issues)

สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ได้ริเริ่มดำเนินงานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เป็นหัวข้อหลัก (thematic area) ทั้งหมดของอนุสัญญาฯ โดยประเด็นดังกล่าวจะระบุอยู่ในมาตราที่ 6-20 ของอนุสัญญาฯ  การดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องช่วยสนับสนุนงานภายใต้ประเด็นหัวข้อหลัก ตัวอย่างเช่น การจัดทำดัชนีชี้วัด ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและแนวโน้มของความหลากหลายทางชีวภาพในชีวนิเวศทุกประเภททั่วโลก และมีการจัดทำแนวทาง, หลักการ และเครื่องมือในรูปแบบอื่นๆ ที่ช่วยเอื้ออำนวยการดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาฯ และเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพปี 2010เป้าหมายไอจิด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Aichi Biodiversity Targets )

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง (cross-cutting issues) มีดังต่อไปนี้

 • เป้าหมายไอจิด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Aichi Biodiversity Targets )
 • การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม (Access to Genetic Resources and Benefit-sharing)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Biological and Cultural Diversity)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนา (Biodiversity for Development)
 • การเสริมสร้างสมรรถนะ (Capacity Building)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change and Biodiversity)
 • การสื่อสาร การให้การศึกษาและการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน (Communication, Education and Public Awareness)
 • ข้อมูลลำดับดิจิตอลของทรัพยากรพันธุกรรม (Digital sequence information on genetic resources )
 • เศรษฐกิจ, การค้า และมาตรการแรงจูงใจ (Economics, Trade and Incentive Measures )
 • แนวทางเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach )
 • การฟื้นฟูระบบนิเวศ (Ecosystem Restoration )
 • ความหลากหลายทางชีวภาพกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender and Biodiversity)
 • กลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช (Global Strategy for Plant Conservation)
 • การริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธาน (Global Taxonomy Initiative )
 • ความหลากหลายทางชีวภาพกับสุขภาพ (Health & Biodiversity)
 • การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบ (Impact Assessment )
 • การจำแนกระบุ, การติดตามตรวจสอบ, ดัชนีชี้วัด และการวิเคราะห์ประเมิน (Identification, Monitoring, Indicators and Assessments )
 • พันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species  ชนิด)
 • การรับผิดและการชดใช้ – มาตรา 14(2) (Liability and Redress – Art. 14(2) )
 • ประเด็นอุบัติใหม่ (New & Emerging Issues)
 • การริเริ่มด้านการเจรจาในประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพกับสันติภาพ (Peace and Biodiversity Dialogue Initiative)
 • พื้นที่คุ้มครอง (Protected Areas) 
 • การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน (Sustainable Use of Biodiversity)
 • การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Wildlife Management)
 • ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ (Technical and Scientific Cooperation)
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer)  
 • ความหลากหลายทางชีวภาพกับการท่องเที่ยว (Tourism and Biodiversity)
 • ความรู้ การประดิษฐ์คิดค้น และวิธีปฏิบัติที่สืบทอดตามธรรมเนียมประเพณี-มาตรา 8(j) (Traditional Knowledge, Innovations and Practices – Article 8(j) )

ข้อมูลเพิ่มเติม