ภาคีอนุสัญญา

ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

  • ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ลำดับที่ 188 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยมี สผ. เป็นหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญา (national focal point) มีหน้าที่ประสานงานกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ในการดำเนินการภายใต้การอนุวัตอนุสัญญาฯ เช่น การจัดทำนโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น
  • ปัจจุบันอนุสัญญาฯ มีภาคีสมาชิกจำนวน 196 ประเทศ (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2564)

รายชื่อภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ