Browsing Category

เอกสารเผยแพร่

รายงานการประชุมวิชาการ เรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่น วันที่ 31 สิงหาคม 2549

รายงานการประชุมวิชาการ เรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่น วันที่ 31 สิงหาคม 2549 บรรณาธิการ : สิริกุล บรรพพงศ์ จำนวนหน้า : 90 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม 2549 เนื้อหา : การบริหารจัดการและควบคุมชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น

รายงานการประชุมวิชาการ เรื่อง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในประเทศไทย วันที่ 24-26 ตุลาคม 2539

รายงานการประชุมวิชาการ เรื่อง ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในประเทศไทย วันที่ 24-26 ตุลาคม 2539 บรรณาธิการ : บรรพต ณ ป้อมเพชร จำนวนหน้า : 116 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม 2540 เนื้อหา : ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในประเทศไทย การแพร่ระบาด

Biodiversity Indicators in Rice Field Ecosystem

Biodiversity Indicators in Rice Field Ecosystem จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 2 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน 2564 เนื้อหา :

แผ่นพับตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศนาข้าว

แผ่นพับตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศนาข้าว จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 2 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน 2564 เนื้อหา :

Good Practices on Biodiversity Conservation and Utilization in Rice Farming

Good Practices on Biodiversity Conservation and Utilization in Rice Farming จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 70 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : พฤศจิกายน 2564

แนวทางปฏิบัติที่ดี ในการทำ นาข้าว ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

แนวทางปฏิบัติที่ดี ในการทำ นาข้าว ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 72 หน้า พิมพ์ครั้งแรก

ONEP: Thailand Red Data: Vertebrates

Thailand Red Data: Vertebrates (ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย: สัตว์มีกระดูกสันหลัง) จัดทำโดย : กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 112 หน้า

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2563

สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2563 จัดทำโดย : กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนหน้า : 164 หน้า พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม 2563 เนื้อหา

ติดตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะครึ่งแผน

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะครึ่งแผน โครงการติดตามประเมินผลในระดับแผนปฎิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ผู้จัดทำ

ติดตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559

โครงการการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2559 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนแมบทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 ผู้จัดทำ